Zasady rezerwacji apartamentu oraz zakwaterowania
Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15.00 i trwa do godziny 11.00 w dniu wymeldowania.

Wyjazdy gości odbywają się w godzinach 6.00-11.00. Dokładna godzina wyjazdu ustalana jest co najmniej na dobę przed opuszczeniem apartamentu drogą telefoniczną pod numerem +48 79 80 82 742 lub mail`owo na tasha.aparts@gmail .com. W przypadku braku kontaktu ze strony gościa manager apartamentów odbierze klucze do godz. 11.00

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.

Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w apartamencie po godz. 22.00. W przypadku stwierdzenia, iż w apartamencie nocowała większa liczba osób, gość obciążony zostanie kwotą 100 zł/25 EUR za każdą dodatkową osobę.

Apartament znajduje się w budynku mieszkalnym, w którym obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz organizowania przyjęć oraz hałasowania. W przypadku stwierdzenia, iż w obiekcie odbywa się przyjęcie manager apartamentu lub właściciel uprawniony jest do żądania natychmiastowego opuszczenia obiektu bez prawa żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów uiszczonych za pobyt.

Gości obowiązuje zakaz palenia. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkuje naliczeniem kary finansowej w wysokości 450 zł/100 EUR.

Gość zobowiązany jest do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym.

Tasha Aparts zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowej opłaty
odmawia dokonania preautoryzacji na karcie

Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.

Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Tasha Aparts oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Gość zobowiązany jest do poinformowania Tasha Aparts lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

Tasha Aparts zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.

Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Tasha Aparts zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.

Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.

Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Tasha Aparts zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Tasha Aparts uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy gościa i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota/karty obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 150,00 zł za sztukę.

Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od Tasha Aparts nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

Tasha Aparts nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do gości i pozostawionych w apartamencie.

Dane osobowe: Tasha Aparts informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Tasha Aparts